OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť Peter Beňo. so sídlom Dukelská 1217/5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34551735, DIČ: 1020121663, IČ DPH: SK1020121663, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, číslo živnostenského registra: 304-5934.

Osobné údaje a ich bezpečnosť

Osobné údaje, ktoré spracúvame minimalizujeme tak, aby sme vám mohli poskytnúť kvalitné služby, aby sme splnili zákonné povinnosti.

Spracovávame osobné údaje našich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov, od ktorých na to máme súhlas.

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • meno, priezvisko, adresa. V prípade podnikateľov IČO, DIČ, IČ DPH

 • kontaktné údaje: telefón. e-mailová adresa,

 • kontaktné informácie zamestnancov našich zákazníkov a dodávateľov, s ktorými komunikujeme v rámci plnenia pracovných povinností,

 • Informácie o produktoch a službách, ktoré ste si zakúpili alebo zvažujete ich nákup. Ide napríklad o údaje z objednávok, faktúr, úhrad, alebo o údaje z nákupného košíka,

registračné údaje (meno, heslo) a nastavenie účtu, ak ste sa pred nákupom zaregistrovali.

 • informácie o používaní nášho e-shopu, o tom ako sa pri návšteve správate, stránky ktoré si čítate, odkazy na ktoré klikáte, spôsob akým prechádzate jednotlivé stránky. Tieto údaje zahŕňajú aj informácie o vašom zariadení (technické parametre, operačný systém, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač), informácie o IP adrese vášho zariadenia a z toho odvodenej geografickej polohy, ako aj údaje získané prostredníctvom súborov cookies a podobných technológií,

údaje o čítaní nášho newslettra. či vám boli správy doručené, čas otvorenia správ, obsah ktorý vás zaujal, odkazy v správach, na ktoré ste klikli a údaje získané prostredníctvom súborov cookies a podobných technológií.

 • technologické údaje a logy, ktoré sa zaznamenávajú v informačných systémoch počas vašich návštev na našej webovej stránke, alebo počas komunikácie. Tieto údaje zahŕňajú najmä statickú (trvalú), alebo dynamickú (dočasne pridelenú) IP adresu vášho zariadenia, údaje o operačnom systém, použitom prehliadači, čas a dĺžku trvania návštevy, alebo komunikácie,

 • transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.

 • záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej alebo písomnej podobe,

 • údaje súvisiace s návštevou našich priestorov – obrazové záznamy (bez zvuku) z vašich osobných návštev v našich priestoroch.

Vaše osobné údaje chránime pomocou účinných bezpečnostných technológií aj organizačných opatrení. Všetky údaje sú šifrované a pravidelne zálohované. Prístup k nim majú iba profesionálne vyškolení zamestnanci a odborne preverení dodávatelia.

ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým preto, aby sme vám umožnili pohodlný nákup, aby sme vám objednaný tovar dodali. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, na základe nasledujúcich právnych základov:

Spracúvanie na základe súhlasu dotknutej osoby podľa. čl. 6 ods. 1. písm. a) nariadenia GDPR:

 • pre účely zasielania informačného newslettra, na ktorého odber sa môžete prihlásiť prostredníctvom formulára na našej web stránke. Svoj súhlas so zasielaním newslettra môžete kedykoľvek zrušiť.

 • pre účely zobrazovania behaviorálnej reklamy na základe vašich záujmov podľa predošlého obsahu navštívených stránok. Svoj súhlas udelený prostredníctvom súborov cookies, môžete kedykoľvek odvolať.

 • pre účely organizovania spotrebiteľských súťaží, ktorých sa môžete dobrovoľne zúčastniť, ak splníte podmienky účasti v konkrétnej súťaži.

Spracúvanie na základe plnenie zmluvy podľa. čl. 6 ods. 1. písm. b) nariadenia GDPR:

 • pre účely objednávania a dodania tovaru (príprava a realizácia kúpnych zmlúv uzatvorených na diaľku),

 • pre účely obchodnej komunikácie v rámci prípravy a realizácie obchodných zmlúv pri objednávaní tovaru, jeho doručovaní, ako aj poskytovaní súvisiacich informácií,

 • pre účely registrácie na e-shope, ako krok, ktorý na základe vášho rozhodnutia predchádza uzatvoreniu zmluvy a umožňuje vám pohodlnejšie opakované nákupy, získať prehľad o vašich objednávkach ako aj možnosť prístupu k vašim údajom a ich úpravám.

Spracúvanie na základe zákonnej povinnosti podľa. čl. 6 ods. 1. písm. c) nariadenia GDPR:

 • pre účely vybavovania reklamácií, podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkové priestory,

 • pre účely vedenia účtovnej a daňovej agendy, podľa zákona č. 431/2002 a účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH a zákona č. 595/2003 o dani z príjmu

 • pre účely bezpečnosti sietí a informačných systémov, podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a podľa čl. 32 nariadenia GDPR

 • pre účely vybavovania žiadostí dotknutých osôb, súvisiacich s uplatňovaním práv v rámci ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR. Spracúvanie na základe oprávneného záujmu, ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ podľa. čl. 6 ods. 1. písm. f) nariadenia GDPR,

 • pre účely zasielania informačného newslettra zákazníkom, v súvislosti s registráciou alebo nákupom. Zo zasielania newslettra sa môžete kedykoľvek odhlásiť,

 • pre účely overovania spokojnosti zákazníkov, v súvislosti s priebehom posledného nákupu,

 • pre účely komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí, v súvislosti s vašou interakciu na nami publikovaný obsah prostredníctvom našej fanúšikovskej stránky, web stránky, newslettra, blogu a pod.,

 • pre účely komunikácie s obchodnými partnermi prostredníctvom ich kontaktných osôb,, náš oprávnený záujem vychádza z potreby komunikácie s obchodným partnerom resp. klientom, a to prostredníctvom kontaktnej osoby,

 • pre účely vedenie právnej agendy, súvisiacej preukazovaním, obhajovaním a uplatňovaním právnych nárokov,

 • pre účely monitorovania kamerovým systémom, určeného na ochranu majetku prevádzkovateľa i zákazníkov a ochranu zdravia a života osôb nachádzajúcich sa v našich priestoroch,

 • pre účely poskytovania údajov pre doručenie tovaru kuriérom. Nami využívané spoločnosti poskytujú služby podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách vaše údaje následne spracúvajú ako tretia strana a to po dobu nevyhnutnú pre doručenie zásielok.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

Kuriérske a prepravné spoločnosti

 • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124

 • GLS General Logistics Systems Slovakia, s.r.o. so sídlom Budča 1039, 96233 Budča, IČO: 36 624 942

 • Zásielkovňa s.r.o. so sídlom Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 48 136 999

Ďalej advokátske a právne kancelárie, účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia, znalci a súdni znalci, inkasné spoločnosti a exekútori, súdy a orgány činné v trestnom konaní.

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak vaše údaje spracúvame na základe súhlasu, budeme ich spracúvať počas trvania vášho súhlasu maximálne však po dobu 3 rokov. Po uplynutí tejto lehoty ich zlikvidujeme.

Ak vaše údaje spracúvame na základe plnenie zmluvy, budeme ich spracúvať po dobu platnosti zmluvy a 5 rokov po jej ukončení.

Ak vaše údaje spracúvame na základe zákonnej povinnosti, budeme ich spracúvať po dobu ktorú určuje príslušný legislatívny predpis.

 • V prípade účtovníctva je táto doba 10 rokov

 • V prípade reklamácií je táto doba 2 roky od reklamácie

 • V prípade kybernetickej bezpečnosti je táto doba 12 mesiacov

Ak vaše údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ budeme ich spracúvať po dobu nevyhnutne nutnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

 • V prípade kamerových systémov je táto doba 72 hodín.

 • V prípade zasielania newslettra 24 mesiacov od posledného otvorenia

 • V prípade preukazovanie, obhajovania a uplatňovania právnych nárokov do doby po ktorej budú premlčané. (pre občiansko-právne spory 3 roky)

VAŠE PRÁVA SÚVISIACE S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva:

 • máte právo na prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť, na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania,

 • máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich,

 • máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne,

 • ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,

 • máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec,

 • máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické alebo zákonné prekážky,

 • máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Pre online podanie žiadosti o výkon práv dotknutej osoby môžete použiť formulár v časti Kontaktujte nás. Vaše práva si môžete tiež uplatniť písomne na adrese Dukelská 1217/5, 91501 Nové Mesto nad Váhom, alebo e-mailom obuvbeno@gmail.com. Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde, budeme Vás o tom a aj o dôvodoch informovať. Ak bude, ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

10% zľava na školské tašky s kupónom skola10